درباره ماخانه
تماس با ماساعات کاری
بیمه هاآزمایشات
تعرفه قیمت هاگواهی نامه ها
دکتر اسماعیل شقاقیدکتر حسن شامانی
آلبوم عکسبخش های آزمایشگاه
تعرفه قیمت ها

برای دریافت تعرفه سال 95 کلیک نمایید.

  

لازم به ذکر است تعرفه آزمایشات در سال 96 و 97 همچنان نسبت به سال 95 بدون تغییر می باشد.
 
 
 
توضیحات:
علامت (*): مستثنی شدن این خدمت از پوشش بیمه پایه و یا پوشش مشروط آن توسط بیمه های پایه دلالت دارد. درصوتیکه ایت ستون خصوصیت کد خالی باشد به همین معنی است که هیچ خصوصیت ویژه ای برای این کد منظور نشده است.
علامت (◙): خدماتی که در ویرایش دوم کتابچه ارش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت اصلاح شده اند (تغییر در عنوان /تغییر در ضریب ارزش نسبی) با این علامت مشخص شده اند.
ردیف
کد ملی نوع خدمت ضریب ارزش نسبی خدمات تعرفه خصوصی K190,000 (ریال) تعرفه دولتی
K92400 (ریال)
پذیرش و نمونه گیری        
1 80005 پذیرش بیمار برای انجام تست های آزمایشگاهی شامل ثبت نمونه اخذ شده و یا آورده شده، خونگیری و یا جمع آوری نمونه مثل ادرار و سایر مایعات بدن 0/14 26,600 12,936
2 ◙ 800010 خونگیری وریدی یا مویرگی یک یا چند بار (به ازای هر روز بستری، این کد یکبار قابل محاسبه و گزارش می باشد. 0/15 28,500 13,860
3 ◙ 800015 خونگیری وریدی از کودکان زیر 5 سال 0/30 57,000 27,720
 *4 ◙ 800017 خونگیری در خلا (این کد با ضریب ریالی بخش دولتی قابل محاسبه و گزارش می باشد) 0/20 18,480 18,480
5 800020 برداشت از واژن، پروستات یا مجرا 0/12 22,800 11,088
6 800025 جمع آوری ترشح سینه 0/21 39,900 19,404
7 800030 اندازه گیری حجم ادرار جمع آوری شده در مدت زمان معین 0/11 20,900 10,164
8 800035 جمع آوری شیره معده یا دوازدهه برای یک نمونه 0/19 36,100 17,556
9 800040 جمع آوری شیره معده بعد از تحریک با هیستامین یا مشابه 0/24 45,600 22,176
10 800045 نمونه گیری و برداشت از ضایعات قارچی، گال و لیشمانیا 0/17 32,300 15,708
تجزیه ادرار 0
11 800200 كامل ادرار با استفاده از نوار ادراري يا قرص هاي دارويي براي تعيين بيليروبين، قند، هموگلوبين، كتون ها، لوكوسيت ها، نيتريت، PH وزن مخصوص، اوروبيلينوژن و غيره به صورت ماكروسكوپي بدون استفاده از دستگاه همراه با مشاهده ميكروسكوپي 0/19 36,100 17,556
12 800205 آزمايش بيوشيميايي تك درخواستي ادرار هر كدام حداكثر تا 2 تست  0/08 15,200 7,392
13 800210 آزمايش ميكروسكوپي ادرار به تنهايي 0/08 15,200 7,392
14 800215 وزن مخصوص و گزارش كتبي آن 0/08 15,200 7,392
15 800220 ميكروآلبومينوري نيمه كمي با نوار تست 0/17 32,300 15,708
16 800225 اندازه گيري پروتئين ادرار جمع آوري شده در مدت زمان معين 0/19 36,100 17,556
17 800230 پروتئين بنس جونز در ادرار به روش شيميايي 0/16 30,400 14,784
18 800235 تعيين مقدار هموگلوبين، اگزالات، سيترات و يا پنتوز در ادرار 0/14 26,600 12,936
19 800240 اوروبيلينوژن ادرار به روش كيفي 0/14 26,600 12,936
20 800245 اوروبيلينوژن ادرار به روش نيمه كمي 0/14 26,600 12,936
21 800250 اوروبيلينوژن ادرار به روش كمي 0/14 26,600 12,936
22 800255 اسيد فنيل پيروويك در ادرار به روش كيفي(PKU) 0/22 41,800 20,328
23 800260 اندازه گيري اسيد هموژنتيسيك ادرار 0/31 58,900 28,644
24 800265 اندازه گيري مس 24 ساعته 0/35 66,500 32,340
25 800270 تيروزين ادرار به روش كيفي 0/35 66,500 32,340
26 800275 سيستين و همو سيستين ادرار به روش كيفي 0/33 62,700 30,492
27 800280 هموسيستين ادرار به روش كيفي 0/15 28,500 13,860
28 800285 تجسس كريستالهاي پيروفسفات و اورات 0/14 26,600 12,936
29 800290 تعيين RBC ديسمورفيك در ادرار 0/16 30,400 14,784
*30 800295 مواد احیا كننده در ادرار 0/23 43,700 21,252
*31 800300 دانه هاي متاكروماتیک در ادرار 0/15 28,500 13,860
*32 800305 Addis Count 0/34 64,600 31,416
*33 800310 میکروآلبومین به روش ايمونوتوربیدومتري يا نفلومتري 1/83 347,700 169,092
*34 800315 اكسالات ادرار 24 ساعته به روش آنزيمي 0/57 108,300 52,668
*35 800320 سیترات ادرار 24 ساعته به روش آنزيمي 1/14 216,600 105,336
شیمی بالینی
36 800400 تعيين مقدارگلوكز خون يا ادرار هركدام به تنهايي 0/18 34,200 16,632
37 800405 تعيين مقدار گلوكز خون2 ساعت پس از صرف صبحانه (2hpp) 0/22 41,800 20,328
38 800410 تست تحمل گلوكز  با حداقل4 نمونه(GTT) 0/60 114,000 55,440
39 800415 تعيين مقدار اوره خون يا ادرار هر كدام به تنهايي 0/16 30,400 14,784
40 800420 تعيين مقدار كراتينين خون يا ادرار هر كدام به تنهايي 0/20 38,000 18,480
41 800425 تعيين مقدار اسيد اوريك خون يا ادرار هركدام به تنهايي 0/20 38,000 18,480
42 800430 تري گليسيريد خون 0/27 51,300 24,948
43 800435 كلسترول خون 0/20 38,000 18,480
44 800440 اندازه گيري HDL-C خون 0/26 49,400 24,024
45 800445 اندازه گيري LDL-C خون 0/29 55,100 26,796
46 800450 اندازه گيري VLDL-C خون 0/29 55,100 26,796
47 800455 اندازه گيري ليپيد توتال در خون 0/20 38,000 18,480
48 800460 اندازه گيري سديم خون يا ادرار هر كدام به تنهائي 0/23 43,700 21,252
49 800465 اندازه گيري پتاسيم خون يا ادرار هر كدام به تنهائي 0/23 43,700 21,252
50 800470 اندازه گيري كلر خون يا ادرار هر كدام به تنهائي 0/22 41,800 20,328
51 800475 اندازه گيري دي اكسيد كربن يا بي كربنات 0/20 38,000 18,480
52 800480 ليتيم 0/24 45,600 22,176
53 800485 تعيين ميزان كلسيم خون يا ادرار هر كدام به تنهائي 0/25 47,500 23,100
54 800490 تعيين ميزان كلسيم يونيزه خون 0/22 41,800 20,328
55 800495 تعيين ميزان فسفرخون يا ادرار هر كدام به تنهايي 0/21 39,900 19,404
56 800500 اندازه گيري آهن خون 0/28 53,200 25,872
57 800505 اندازه گيري ظرفيت اتصال آهن (TIBC) 0/35 66,500 32,340
58 800510 تعيين ميزان پروتئين خون يا ادرار هركدام به تنهايي 0/21 39,900 19,404
59 800515 اندازه گيري آلبومين خون 0/21 39,900 19,404
60 800520 تعيين ميزان پروتئين توتال و نسبت آلبومين به گلوبولين 0/51 96,900 47,124
61 800525 اندازه گيري بيليروبين خون شامل(توتال و مستقيم) 0/39 74,100 36,036
62 800530 (SGOT(AST 0/25 47,500 23,100
63 800535 (SGPT(ALT 0/25 47,500 23,100
64 800540 فسفاتاز قليايي (ALP) 0/25 47,500 23,100
65 800545 فسفاتاز اسيدي توتال (ACP) 0/26 49,400 24,024
66 800550 اسيد فسفاتاز پروستاتيك 0/42 79,800 38,808
67 800555 (LDH (LD 0/74 140,600 68,376
68 800560 ايزوآنزيمهاي LD، جداسازي و اندازه گيري 0/94 178,600 86,856
69 800565 CPK) CK) توتال 0/94 178,600 86,856
70 800570 CK-MB 0/77 146,300 71,148
71 800575 آلدولاز 0/55 104,500 50,820
72 800580 G6PD 0/90 171,000 83,160
73 800585 آميلاز خون يا ادرار هر كدام به تنهايي 0/56 106,400 51,744
74 800590 ليپاز خون 0/53 100,700 48,972
75 800595 ايزوسيترات دهيدروژناز 0/38 72,200 35,112
76 800600 سوربيتول دهيدروژناز 0/34 64,600 31,416
77 800605 گاماگلوتاميل ترانسفراز (Gamma GT) 1/09 207,100 100,716
78 800610 لوسين آمينوپپتيداز (LAP) 0/81 153,900 74,844
79 800615 (5-NT) 5- نوكلئوتیداز  0/78 148,200 72,072
80 800620 اندازه گيري كولين استرازسرم 0/23 43,700 21,252
81 800625 اندازه گيري كولين استراز خون كامل 0/28 53,200 25,872
82 800630 اندازه گيري آدنوزين دی آميناز (A.D.A) 1/30 247,000 120,120
83 800635 اندازه گيري پيروات سرم 0/55 104,500 50,820
84 800640 اندازه گيري لاكتات سرم 0/44 83,600 40,656
85 800645 تعيين مقدار موراميداز سرم 0/26 49,400 24,024
86 800650 كليرانس كراتينين 0/41 77,900 37,884
87 800655 كليرانس اوره 0/31 58,900 28,644
*88 800660 همووانیلیک اسید (HVA) به روش HPLC 1/93 366,700 178,332
*89 800665 روش ايمونواسي كمي هر آنالیتي كه مشخص نشده است 1/13 214,700 104,412
*90 800670 تعیین آمینواسیدها به روش كمي به ازاي يک يا بیشتر آمینواسیدها 1/93 366,700 178,332
91 800675 آزمايش چالش گلوكز (GCT) 0/48 91,200 44,352
*92 800680 PH مايعات بدن به جز خون و ادرار  0/32 60,800 29,568
 شیمی بالینی اختصاصی
93 ◙ 800700 الکتروفورز ايمونوفیکساسیون؛ ساير مايعات بدن با تغلیظ
 (براي مثال ادرار CSF)
7/00 1,330,000 646,800
*94 ◙ 800705 الكتروفورزيس هموگلوبين همراه اندازه گيري هموگلوبين F به روش شيميايي و هموگلوبين A2  به روش ستون توا ماً 2/70 513,000 249,480
95 800710 الكـتروفورز همـوگلوبين به روش سيترات آگاروز به منظور افتراق هموگلوبين هاي غير طبيعي 2/02 383,800 186,648
96 800715 آزمايش ايزوپروپانل و حرارت (تعيين هموگلوبين ناپايدار) 1/75 332,500 161,700
97 800720 تعيين نسبت زنجيره هاي گلوبيني به روش In vitro بيوسنتز 1/96 372,400 181,104
98 800725 تعيين مقدار هموگلوبين جنيني (HbF) به روش شيميايي 0/19 36,100 17,556
99 800730 تعيين مقدار هموگلوبين A2 به روش ستوني 0/87 165,300 80,388
100 800735 الكتروفورزيس پروتئينها 1/62 307,800 149,688
101 ◙ 800740 الكتروفورزيس پروتئينها در ادرار يا مايع نخاع 2/00 380,000 184,800
102 800745 الكتروفورزيس زنجيره هاي گلوبين 1/38 262,200 127,512
103 800750 الكتروفورزيس ليپوپروتئين ها 1/25 237,500 115,500
104 ◙ 800755 الكتروفورزيس آپوليپوپروتئين ها 0/60 114,000 55,440
105 800760 ايمونو الكتروفورزيس سرم يا ادرار 4/92 934,800 454,608
106 800765 الكتروفورزيس ايزوآنزيم هاي CK،LD و آلكالن فسفاتاز  1/36 258,400 125,664
107 800770 Current Immuno Electrophoresis or CCIE Counter روش  هاي كروماتوگرافي 1/33 252,700 122,892
108 800775 كروماتوگرافي ستوني (مانند گاز، مايع و HPLC) به روش كيفي 1/87 355,300 172,788
109 800780 كروماتوگرافي ستوني (مانند گاز، مايع و HPLC) به روش كمي 2/36 448,400 218,064
110 800785 كروماتوگرافي كاغذي يك بعدي 0/61 115,900 56,364
111 800790 كروماتوگرافي كاغذي دو بعدي 0/77 146,300 71,148
112 800795 كروماتوگرافي لایه نازک (Thin layer) 2/06 391,400 190,344
113 800800 اندازه گيري هموگلوبين گليكوزيله (HbA1C) 1/19 226,100 109,956
114 800805 اندازه‌گيري هر يك ازفلزات سنگين در مايعات بدن به روش جذب اتمي (Fe.Zn.Cu.Hg…) 1/71 324,900 158,004
115 800810 اندازه گيري منيزيم خون يا ساير فلزات سنگين به روش اسپكتروفتومتري 0/35 66,500 32,340
116 800815 اندازه گيري منيزيم يونيزه خون به روش اسپكتروفتومتري 0/30 57,000 27,720
117 800820 تجسس مواد مخدر(مانند مورفين و مپريدين) 0/98 186,200 90,552
118 800825 اسيد استيل سالسيليك به روش كيفي (آسپيرين) 0/31 58,900 28,644
119 800830 اسيد استيل سالسيليك به روش كمي (آسپيرين) 0/46 87,400 42,504
120 800835 اندازه گيري باربيتوريك به طريق شيميايي 0/37 70,300 34,188
121 800840 اندازه گيري كاربامازپين و داروهاي ضد صرع و آنتي بيوتيك ها 2/49 473,100 230,076
122 800845 اندازه گيري سيكلوسپورين در سطح خون 1/84 349,600 170,016
*123 ◙ 800847 Tacrolimous Level 3/70 703,000 341,880
124 800850 اندازه گيري سطح خوني ساير داروها 1/48 281,200 136,752
125 800855 تعيين مقدار 5 هيدروكسي اندول استيك اسيد (5HIAA) 0/54 102,600 49,896
126 800860 تعيين مقدار وانيليل مندليك اسيد در ادرار (VMA)  0/95 180,500 87,780
127 800865 اندازه گيري متيل موالونيك اسيد (M.M.A) 1/32 250,800 121,968
128 800870 كتكول آمينهاي خون يا ادرار هر كدام 0/92 174,800 85,008
129 800875 تعيين مقدار متانفرين و نورمتانفرين و اپي نفرين ادرار هر كدام 1/88 357,200 173,712
130 800880 تعيين مقدار17- كتواستروئيدها، در ادرار 0/71 134,900 65,604
131 800885 تعيين مقدار 17 هيدروكسي استروئيدها در ادرار 0/71 134,900 65,604
132 800890 آزمايش اسپكتروفتومتريك مايع آمنيوتيك 0/26 49,400 24,024
133 800895 اندازه گيري بيليروبين مايع آمنيوتيك  0/23 43,700 21,252
134 800900 تعيين لسيتين و اسفنگوميلين در مايع آمنيوتيك 0/45 85,500 41,580
135 800905 آزمايش ثبات كف (Foam Stability Test) 0/19 36,100 17,556
136 800910 اندازه گيري هيدروكسي پرولين آزاد در ادرار 0/91 172,900 84,084
137 800915 اندازه گيري هيدروكسي پرولين توتال در ادرار 0/91 172,900 84,084
138 800920 تعيين مقدار موكوپروتئين هاي خون 0/11 20,900 10,164
139 800925 اسيد موكوپلي ساكاريدها به روش كيفي 0/19 36,100 17,556
140 800930 اسيد موكوپلي ساكاريدها به روش كمي 0/32 60,800 29,568
141 ◙ 800935 اسيد معده آزاد و توتال براي هر نمونه 0/60 114,000 55,440
142 800945 فاكتور داخلي (Intrinsic Factor) 1/61 305,900 148,764
143 800950 جمع آوري عرق به هر طريق 1/68 319,200 155,232
144 800955 تعيين دلتا آمينولوولينيك اسيد 0/82 155,800 75,768
145 800960 تعيين مقدار پورفيرين  0/19 36,100 17,556
146 800965 اوروپورفيرين ادرار به روش كيفي 0/15 28,500 13,860
147 800970 اوروپورفيرين ادرار به روش كمي و قطعه قطعه كردن 0/20 38,000 18,480
148 800975 كوپروپورفيرين ادرار به روش كيفي 0/15 28,500 13,860
149 800980 كوپروپورفيرين ادرار به روش كمي و قطعه قطعه كردن 0/23 43,700 21,252
150 800985 پورفوبيلينوژن ادرار به روش كيفي 0/15 28,500 13,860
151 800990 پورفوبيلينوژن ادرار به روش كمي 0/24 45,600 22,176
152 800995 تعيين مقدار اوروبيلين در مدفوع 0/45 85,500 41,580
153 801000 اندازه گيري فنيل آلانين يا تيروزين به روش شيميايي 1/42 269,800 131,208
154 801005 اندازه گيري سرولوپلاسمين به روش شيميايي 1/47 279,300 135,828
155 801010 اندازه گيري آمونياك خون 0/87 165,300 80,388
156 801015 تعيين مقداراسيد لاكتيك خون 0/45 85,500 41,580
157 801020 الكل (اتانول)براي هر نمونه بجز هواي تنفسي 0/40 76,000 36,960
158 801025 ميوگلوبين (Myoglobin) 0/93 176,700 85,932
159 801030 تعيين مقدار مِتهموگلوبين (Met Hemoglobin) 0/19 36,100 17,556
160 801035 تعيين مقدار هاپتوگلوبين  به طريق شيميايي يا كمي 0/19 36,100 17,556
161 801040 تروپونين به روش كيفي 0/81 153,900 74,844
162 801045 تروپونين به روش كمي 1/43 271,700 132,132
163 801050 تعيين ميزان هموسيستئن 1/96 372,400 181,104
164 801055 تعيين ميزان گالاكتوز خون 0/19 36,100 17,556
165 801060 تست جذب دي گزيلوز خون يا ادرار 0/57 108,300 52,668
166 801065 تست تحمل لاكتوز 0/60 114,000 55,440
167 801070 تست تحمل گلوكاگون 0/28 53,200 25,872
168 801075 تست تحمل تالبوتاميد 2/18 414,200 201,432
169 801080 گازهاي خوني، شامل (PH,PO2,PCO2,CO2,HCO3)
 و محاسبه O2 اشباع
1/28 243,200 118,272
170 ◙ 801082 گازهای خونی شامل HCO2,CO2,PCO2PH,PO3) محاسبه اشباع O 2 ، هموگلوبین، هماتوکریت، سدیم، پتاسیم، کلسیم و گلوکز لاکتات 2/50 475,000 231,000
171 801085 منواكسيد كربن يا كربوكسي هموگلوبين به روش كمي 0/28 53,200 25,872
172 801090 منواكسيد كربن يا كربوكسي هموگلوبين به روش كيفي 0/23 43,700 21,252
173 801095 استن و اجسام كتوني سرم به روش كيفي و نيمه كمي 0/15 28,500 13,860
174 801100 تعيين مقدار اسمولاليته پلاسما يا ساير مايعات بدن 0/35 66,500 32,340
175 801105 اندازه گيري كاروتن خون 0/22 41,800 20,328
176 801110 اندازه گيري اسيدآسكوربيك (ويتامينC) خون 0/25 47,500 23,100
177 801115 تيامين (ويتامين B1) 1/34 254,600 123,816
178 801120 ريبوفلاوين (ويتامين B2 ) 1/34 254,600 123,816
179 801125 فوليك اسيد سرم  1/54 292,600 142,296
180 801130 ويتامين B12 1/54 292,600 142,296
181 801135 اندازه گيري ويتامين A 0/30 57,000 27,720
182 801140 (Dithionite Rapid Test (Solubility Test 0/20 38,000 18,480
183 801145 ترانسفرین (Transferrin) 1/37 260,300 126,588
184 801150 اشباع ترانسفرین (TransferrinSaturation) 0/50 95,000 46,200
185 801155 تعيين رسپتورهاي ترانسفرين 1/05 199,500 97,020
186 801160 تجزيه سنگهاي ادراري و كيسه صفرا 0/47 89,300 43,428
187 801165 Digoxin 1/47 279,300 135,828
188 801170 فريتين 1/45 275,500 133,980
*189 ◙ 801175 اندازه گیري تیروزين به روش HPLC 1/97 374,300 182,028
*190 801180 اندازه گیري فنیل آلانین به روش HPLC 1/97 374,300 182,028
*191 801185 هاپتوگلوبین 1/31 248,900 121,044
*192 801190 هر کدام Arylsulfatase A,B,C 2/62 497,800 242,088
*193 801195 هموسیدرين 0/29 55,100 26,796
*194 801200 اندازه گیري هر يک از آپولیپوپروتئین ها 1/31 248,900 121,044
*195 801205 (Lipoprotein a (Lpa 1/17 222,300 108,108
*196 801210 Stool Trypsin Activity 0/69 131,100 63,756
*197 801215 Total Antioxidant & Oxidant 1/37 260,300 126,588
*198 801220 كوكائین و متابولیت هاي آن 0/45 85,500 41,580
*199 801225 فنوبابربیتال به روش HPLC 1/97 374,300 182,028
*200 801230 نورتريپتیلین به روش HPLC 1/97 374,300 182,028
*201 801235  Methamphetamine يا Amphetamine به روش HPLC 1/97 374,300 182,028
*202 801240 اندازه گیري ساير ويتامین ها به روش HPLC 1/97 374,300 182,028
*203 801245 متادون 0/40 76,000 36,960
*204 801250 تئوفیلین 1/13 214,700 104,412
*205 801255 Cystatin C 2/00 380,000 184,800
*206 801260 براي 25 بیماري Metabolic Disorders Screening Test
(By TMS Method)
1/71 324,900 158,004
*207 801265 MDA 1/14 216,600 105,336
*208 801270 Catalase 1/43 271,700 132,132
*209 801275 SOD 1/43 271,700 132,132
*210 801280 گلوتاتیون ردوكتاز (GSH) 1/43 271,700 132,132
هورمون ها
211 801400 T3 0/64 121,600 59,136
212 801405 ‏T4 0/64 121,600 59,136
213 801410 T3RU) T3Uptake) 0/64 121,600 59,136
214 801415 TSH 0/83 157,700 76,692
215 801420 FT3 0/83 157,700 76,692
216 801425 FT4 0/83 157,700 76,692
217 801430 TRH 0/66 125,400 60,984
218 801435 Thyroglobulin 1/73 328,700 159,852
219 801440 FSH 0/80 152,000 73,920
220 801445 LH 0/80 152,000 73,920
221 801450 Prolactin 0/87 165,300 80,388
222 801455 Testosterone 0/95 180,500 87,780
223 801460 TestosteroneFree 0/87 165,300 80,388
224 801465 DHEA-S 0/98 186,200 90,552
225 801470 DHEA 0/98 186,200 90,552
226 801475 Progesterone 0/98 186,200 90,552
227 8014780 17-OH Progesterone 1/15 218,500 106,260
228 801485 استراديول يا استروژن 1/15 218,500 106,260
229 801490 Estriol 1/15 218,500 106,260
230 801495 Andrstenedione 1/14 216,600 105,336
231 801500 PTH 1/22 231,800 112,728
232 801505 Calcitonin 1/21 229,900 111,804
233 ◙ 801510 25-Hydroxy Vitamin D 1/80 342,000 166,320
234 ◙ 801515   1- و 25 Hydroxy Vitamin D 1/80 342,000 166,320
235 801520 Renin 1/18 224,200 109,032
236 801525 Angiotensin Converting Enzayme ACE 1/61 305,900 148,764
237 801530 AngiotensinII 1/44 273,600 133,056
238 801535 Aldosterone 1/27 241,300 117,348
239 801540 EPO (اريتروپوئتين) 1/89 359,100 174,636
240 801545 ACTH 1/08 205,200 99,792
241 ◙ 801550 Cortisol در خون یا ادرار 0/92 174,800 85,008
242 801555 HGH 1/00 190,000 92,400
243 801560  HGH پس ازتحريك (تزريق L-Dopa يا ورزش) 4 نمونه 3/51 666,900 324,324
244 801565 Insulin 0/98 186,200 90,552
245 801570 C-Peptide 1/05 199,500 97,020
246 801575 Glucagon 0/99 188,100 91,476
247 801580 Gastrin 1/18 224,200 109,032
248 801585 گاسترين بعد از تحريك سكرتين 1/12 212,800 103,488
249 801590 Beta-HCG 0/98 186,200 90,552
250 801595 Beta-HCG با تيتراژ حداقل با سه رقت 2/72 516,800 251,328
251 801600 وازوپرسين (ADH) 1/16 220,400 107,184
252 801605 اندازه گيري ميكروآلبومين به روش الايزا 1/45 275,500 133,980
253 801610 هورمون هاي ديگري كه به روش هاي RIA و الايزا اندازه گيري مي شوند 1/33 252,700 122,892
*254 801615 1-IGF 1/43 271,700 132,132
*255 801620 Free Beta HCG 2/29 435,100 211,596
*256 ◙ 801625 آنتی بادی ها یا هورمون هایی که به روش کمی لومینسانس، الکتروکمی لومینسانس و LFA اندازه گیری می شود 1/81 343,900 167,244
تومورمارکرها 
257 ◙ 801800 تومور مارکرهایی که به روش كمي لوميـنسانس و الكتروكمي لوميـنسانس و LFA اندازه گيري مي شوند 1/81 343,900 167,244
258 801805 CEA 1/56 296,400 144,144
259 801810 آلفافتوپروتئين  1/25 237,500 115,500
260 801815 آلفا فتوپروتئين مايع آمونيون 1/01 191,900 93,324
261 801820 PSA (پروستات اسپسيفيك آنتي ژن) 1/75 332,500 161,700
262 801825 Free P.S.A 1/42 269,800 131,208
263 801830  (Hormon Binding Globolin (S.H.B.G  1/22 231,800 112,728
264 801835 CA 19-9 كربوهيدرات (19-9) 2/27 431,300 209,748
265 801840 CA 15-3 كارسينوم آنتي ژن (15-3) 2/27 431,300 209,748
266 801845 CA125  ( كارسينوم آنتي ژن 125) 2/27 431,300 209,748
267 801850 تومورماركرهاي درج نشده ديگر 2/21 419,900 204,204
*268 801855 21-1 Cyfra 1/85 351,500 170,940
خون شناسي
269 802000 CBC (هموگلوبين، هماتوكريت، شمارش گلبول قرمز و سفيد و پلاكت، انديسهاي سلولي) و ديفرانسياسيون 0/34 64,600 31,416
270 802005 شمارش WBC به تنهايي 0/19 36,100 17,556
271 802010 اندازه گيري هموگلوبين 0/08 15,200 7,392
272 802015 اندازه گيري هماتوكريت 0/08 15,200 7,392
273 802020 شمارش رتيكولوسيت ها 0/20 38,000 18,480
274 802025 شمارش پلاكتها 0/12 22,800 11,088
275 802030 سديمانتاسيون 0/11 20,900 10,164
276 802035 تجسس سلول LE 0/34 64,600 31,416
277 802040 شمارش ائوزينوفيل خون در ميلي متر مكعب 0/11 20,900 10,164
278 802045 شمارش ائوزينوفيل در ترشحات بيني 0/16 30,400 14,784
279 802050 شمارش ائوزينوفيل در ادرار 0/16 30,400 14,784
280 802055 تست شكنندگي گلبول هاي قرمز (Osmotic Fragility Test) 0/17 32,300 15,708
281 802060 Prep.Sickle 0/21 39,900 19,404
282 802065 هموگلوبين پلاسما 0/17 32,300 15,708
283 802070 آزمايش مستقيم خون از نظر انگلها، نظيرمالاريا، بورليا، تريپانوزوم و ... 0/20 38,000 18,480
284 802075 تجسس اجسام هاينز در خون محيطي 0/09 17,100 8,316
285 802080 Red CellMass 0/81 153,900 74,844
286 802085 VolumeTotal Blood 0/81 153,900 74,844
287 802090 VolumeTotal Plasma 0/81 153,900 74,844
*288 802095 شمارش هر يک از پارامترهاي خون 0/12 22,800 11,088
 انعقاد
289 802200 تعيين زمان سيلان خون (BT) 0/11 20,900 10,164
290 802205 زمان سيلان با روش IVY 0/16 30,400 14,784
291 802210 زمان انعقاد خون (CT) 0/15 28,500 13,860
291 802215 PT با تعیین میزان I.N.R 0/36 68,400 33,264
292 802220 PTT 0/35 66,500 32,340
293 802225 تعيين مقدار فيبرينوژن 0/42 79,800 38,808
294 802230 تست حل شدن فيبرين 0/11 20,900 10,164
295 802235 تست مصرف پروترومبين 0/20 38,000 18,480
296 802240 تعيين زمان ترومبين 0/32 60,800 29,568
297 802245 تعيين زمان رپتيلاز 0/20 38,000 18,480
298 802250 تعيين ميزان فاكتورهاي انعقادي هر يك به تنهايي(كمي) 2/69 511,100 248,556
299 ◙ 802255 بررسي مواد حاصل از تخريب فيبرين FDP کمی 2/50 475,000 231,000
300 802260 ليز شدن اوگلوبولين (ELT) 0/38 72,200 35,112
301 802265 اندازه گيري فاكتور ون ويلبراند  0/62 117,800 57,288
302 802270 ميزان فاكتور XIII (كيفي) 0/54 102,600 49,896
303 802275 ميزان فاكتورIII پلاكتي 0/24 45,600 22,176
304 ◙ 802280 تعیین ميزان پروتئين C 6/00 1,140,000 554,400
305 802285 ميزان پروتئين S 2/34 444,600 216,216
306 802290 آنتي ترومبين III يا ساير مهاركننده هاي فاكتور انعقادي و ضد انعقادي و ون و يلبراند فاكتور 2/46 467,400 227,304
307 802295 تجمع پلاكتها به ازاي هر معرف 0/39 74,100 36,036
308 802300 تست چسبندگي پلاكت 0/25 47,500 23,100
309 802305 تست ركالسيفيكاسيون پلاسما (PRT) 0/14 26,600 12,936
310 802310 اندازه گيري آنتي ژن هر كدام از فاكتورهاي انعقادي با روش راكت ايمونوالكتروفورزيس 0/85 161,500 78,540
311 802315 جمع شدن لخته (Clot Retraction) 0/09 17,100 8,316
312 802320 آنتي بادي ضد پلاكتي به روش فلوسايتومتري 2/81 533,900 259,644
313 802325 آنتي بادي ضد پلاكتي به روش IF 0/84 159,600 77,616
314 802330 تعيين مقدار D-Dimer 2/05 389,500 189,420
315 802335 اندازه گيري (Post Venous Occlusion Euglobulin LysisTime) PVO-ELT 0/61 115,900 56,364
316 802340 اندازه گيري Plasminogen Activator Inhibitor 0/32 60,800 29,568
317 802345   Tissue Plasminogen Activator اندازه گیري 1/46 277,400 134,904
318 802350 Activated Protein C Resistance) APC-R) 1/15 218,500 106,260
*319 802355 Functional Clotting Protein 1/65 313,500 152,460
*320 802360 Plasmin Inhibitor 1/05 199,500 97,020
*321 802365 Heparin Level 1/83 347,700 169,092
*322 802370 فاكتورهاي انعقادي II,X,VII (هپاتوكمپلکس) 1/83 347,700 169,092
بانک خون
323 802500 تعيين گروه خون A, B.O, RH, DU 0/35 66,500 32,340
324 802505  تعیین ژنوتیپ (RH (E,e,C,c هر کدام 0/15 28,500 13,860
325 802510 آزمايش پانل سل(تشخيص آنتي باديهاي غير طبيعي درسرم) 0/27 51,300 24,948
326 802515 كراسماچ استاندارد 0/58 110,200 53,592
327 802520 كراسماچ به روش فلوسايتومتري 2/04 387,600 188,496
328 802525 تست كومبس مستقيم 0/18 34,200 16,632
329 802530 تست كومبس غير مستقيم 0/37 70,300 34,188
330 802535 آنتي بادي Screening (تجسس آنتي بادي) 0/17 32,300 15,708
331 802540 تعيين آنتي ژن هاي ساير گروه هاي خوني ديگر (مانند kell) 0/27 51,300 24,948
332 802545 رد ابوت Paternity Test 7/68 1,459,200 709,632
333 802550 FFP شامل آماده سازي (گرم كردن) هر واحد 0/12 22,800 11,088
334 802555 پلاسما فرزيس درماني براي هر 500 سي سي 4/17 792,300 385,308
335 802560 انجام تست WBC كراسماچ جهت پيوند 1/32 250,800 121,968
336 802565 Panelreactive Ab جهت پيوند 2/23 423,700 206,052
337 802570 HLA A,B,C Typing  تنها يك آنتي ژن (مانند B5 يا B27 ) 2/31 438,900 213,444
338 802575 HLA, Typing, C, B, A چند آنتي ژن 3/53 670,700 326,172
339 802580 بررسي HLA Typing كلاس I 5/14 976,600 474,936
340 802585 بررسي HLA , Typing كلاس II 7/48 1,421,200 691,152
341 ◙ 802590 بررسي CD ماركرهای سطحی به ازای هر ماركربه روش فلوسايتومتري  3/50 665,000 323,400
342 ◙ 802591 بررسي CD ماركرهای سیتو پلاسمیک به ازای هر مارکر به روش فلوسایتومتری 7/00 1,330,000 646,800
343 802595 HLA Typing DQ/DR  تنها يك آنتي ژن 3/59 682,100 331,716
344 802600 HLA Typing DQ/DR چند آنتي ژن 4/90 931,000 452,760
345 802605 MLCHLA , Typing 3/49 663,100 322,476
346 802610 PLC HLA , Typing 1/37 260,300 126,588
347 802615 تهيه و تزريق لنفوسيت براي درمان سقط هاي عادي  23/74 4,510,600 2,193,576
348 802620 تعيين سكرتور، غيرسكرتور و نيمه سكرتور (بزاق) 1/57 298,300 145,068
349 802625 تعيين تيتراژ-ImmuneAnti-A,ImmuneAnti                 B,ImmuneAnti-A+Bهر كدام  0/46 87,400 42,504
350 802630 بررسي اتوايمون آنتي بادي در سرم بيماران 0/47 89,300 43,428
351 802635 فصد خون 2/20 418,000 203,280
352 802640 انجام CIC در خون (Circulating Immune Complex) 0/46 87,400 42,504
353 802645 اتو هموليز 0/24 45,600 22,176
*354 802650 شستشوی خون هر واحد 1/97 374,300 182,028
355 ◙ 802652 گلبول قرمز متراکم 3/50 665,000 323,400
356 ◙ 802654 پلاکت رندوم 2/50 475,000 231,000
357 ◙ 802656 پلاسما FFP 2/20 418,000 203,280
358 ◙ 802658 کرایوی خون 2/20 418,000 203,280
359 ◙ 802660 گلبول قرمز با حذف لکوسیت 6/00 1,140,000 554,400
360 ◙ 802662 پولد پلاکت با حذف لکوسیت 13/00 2,470,000 1,201,200
361 ◙ 802664 اشعه دادن فراورده خونی 2/00 380,000 184,800
362 ◙ 802666 پلاسما فرزیس درمانی (هزینه ست مطابق قیمت اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت جداگانه قابل محاسبه می باشد) 8/00 1,520,000 739,200
363 ◙ 802668 پلاکت فرزیس (هزینه ست مطابق قیمت اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت جداگانه قابل محاسبه می باشد) 8/00 1,520,000 739,200
364 ◙ 802670 لوکوفرزیس درمانی (هزینه ست مطابق قیمت اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت جداگانه قابل محاسبه می باشد) 8/00 1,520,000 739,200
365 ◙ 802674 فراورده CMV-Negative (هزینه ست مطابق قیمت اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت جداگانه قابل محاسبه می باشد) 8/00 1,520,000 739,200
366 ◙ 802676 گلبول قرمز شسته شده 5/00 950,000 462,000
367 ◙ 802678 اریتروفرزیس (هزینه ست مطابق قیمت اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت جداگانه قابل محاسبه می باشد) 8/00 1,520,000 739,200
سرولوژی و ایمنولوژی
368 802800 CRP به روش كيفي 0/19 36,100 17,556
369 802805 CRP به روش كمي 0/86 163,400 79,464
370 802810 RF 0/19 36,100 17,556
371 802815 RF به روش كمي 0/61 115,900 56,364
372 802820 منو تست 0/16 30,400 14,784
373 802825 تست تشخيص سيفليس مانند VDRL,RPR 0/24 45,600 22,176
374 802830 آزمايش رايت 0/34 64,600 31,416
375 802835 كومبس رايت 0/51 96,900 47,124
376 802840 آزمايش 2ME 0/34 64,600 31,416
377 802845 ويدال 0/56 106,400 51,744
378 802850 تيترASO 0/36 68,400 33,264
379 802855 جستجوي آنتي بادي هتروفيل (آزمايش پل بونل) 0/42 79,800 38,808
380 802860 تست توبركولوز(PPD) 0/14 26,600 12,936
381 802865 تست كازوني 0/12 22,800 11,088
382 802870 PregnancyTest  از طريق ادرار 0/25 47,500 23,100
383 802875 تست حاملگي به روش كمي از طريق ادرار 0/41 77,900 37,884
384 802880 آزمايش ANA به روش ايمونوفلورسانس 0/81 153,900 74,844
385 802885 آزمايش ليستريا به روش ايمونوفلورسانس 0/72 136,800 66,528
386 802890 آزمايش مايكوپلاسما به روش ايمونوفلورسانس 0/78 148,200 72,072
387 802895 ANCA 1/02 193,800 94,248
388 802900 NBT 1/07 203,300 98,868
389 802905 Killing 3/02 573,800 279,048
390 802910 Chemotaxia 3/02 573,800 279,048
391 802915 Opsonin 1/22 231,800 112,728
392 802920 فاگوسيتوز 1/03 195,700 95,172
393 802925 بتا -2- ميكروگلوبولين 1/88 357,200 173,712
394 802930 Sucrose Hemolysis Test 0/34 64,600 31,416
395 802935 Hams Test 0/31 58,900 28,644
396 802940 تيتر آگلوتينينهاي سرد 0/43 81,700 39,732
397 802945 Cold همولايزين 0/43 81,700 39,732
398 802950 Alpha Heavy Chain 1/04 197,600 96,096
399 802955 Anti – DNA 0/95 180,500 87,780
400 802975 فنوتيپ B-cell و T-cell به روش فلوسايتومتري 4/18 794,200 386,232
401 802980 فنوتيپ B-cell و T-cellساير روشها 2/73 518,700 252,252
402 802985 LTT ترانسفورماسيون لنفوسيتي 3/60 684,000 332,640
403 802990 فنوتيپ T4 و T8 4/68 889,200 432,432
404 802995 فنوتيپ B-cellوT-cellو T4 كامل 7/37 1,400,300 680,988
405 803000 روبلا آنتي بادي (lgG) 1/32 250,800 121,968
406 803005 روبلا آنتي بادي (lgM)  1/32 250,800 121,968
407 803010 آنتي بادي (CMV(lgG 1/32 250,800 121,968
408 803015 آنتي بادي (CMV(lgM 1/32 250,800 121,968
409 803020 آنتي بادي  (HSV( (lgG 1/24 235,600 114,576
410 803025 آنتي بادي  (HSV(lgM 1/24 235,600 114,576
411 803030 آنتي بادي  (FTA(lgG 1/24 235,600 114,576
412 803035 آنتي بادي  (FTA(lgM 1/24 235,600 114,576
413 803040 آنتي بادي (TOXO(lgG 1/32 250,800 121,968
414 803045 آنتي بادي  (TOXO(lgM 1/32 250,800 121,968
415 803050 آنتي بادي كلاميديا (lgG) 1/24 235,600 114,576
416 803055 آنتي بادي كلاميديا (lgA)  1/24 235,600 114,576
417 803060 آنتي بادي كلاميديا (lgM)  1/24 235,600 114,576
418 803065 آنتي بادي مايكو پلاسما (lgG)  1/24 235,600 114,576
419 803070 آنتي بادي مايكو پلاسما (lgM) 1/24 235,600 114,576
420 803075 آنتي بادي هليكو باكتر (lgG)  1/32 250,800 121,968
421 803080 آنتي بادي هليكو باكتر (lgA)  1/32 250,800 121,968
422 803085 آنتي بادي هليكو باكتر (lgM)  1/32 250,800 121,968
423 803090 تشخيص هليكوباكتر به روش ايمنوبلاتينگ 1/11 210,900 102,564
424 ◙ 803095 آنتي بادي فاسيولا (IgM و IgG) هر کدام 1/11 210,900 102,564
425 ◙ 803100 آنتي بادي توكسوكارا (IgM و IgG) هر کدام 1/11 210,900 102,564
426 ◙ 803105 آنتي بادي IgG, IgM) VZV) هر کدام 1/11 210,900 102,564
427 803110 آنتي بادي IgG, IgM) mumps) هر کدام 1/11 210,900 102,564
428 ◙ 803115 آنتي بادي IgG, IgM) measles) هر کدام 1/11 210,900 102,564
429 ◙ 803120 آنتي بادي IgG, IgM) E.B.V) هر کدام 1/11 210,900 102,564
430 ◙ 803130 آنتي بادي فسفوليپيد (IgM و IgG) هر کدام 1/15 218,500 106,260
431 ◙ 803135 آنتي بادي كارديوليپين (IgM و IgG) هر کدام 0/92 174,800 85,008
432 803140 AMA (آنتي ميتوكندريال آنتي بادي) 0/76 144,400 70,224
433 803145 ASM ( آنتي بادي عليه ماهيچه هاي صاف) 0/76 144,400 70,224
434 803150 تجسس آنتي بادي ضد اسپرم 0/57 108,300 52,668
435 803155 آنتي بادي تيروگلوبولين 1/37 260,300 126,588
436 ◙ 803160 آنتي بادي كالاآزار (IgM و IgG) هر کدام 1/08 205,200 99,792
437 ◙ 803165 آنتي بادي بر علیه IgG, IgM) Amoebiasis) هر کدام 1/11 210,900 102,564
438 803170 آنتي بادي بر عليه كيست هيداتيك (IgM و IgG) هر کدام 1/11 210,900 102,564
439 803175 تعيين زنجيره هاي سبك كاپا ولامبدا 0/76 144,400 70,224
440 803180 لوپوس آنتي كوآگولانت 1/03 195,700 95,172
441 803185 HIV-MIX به روش الايزا 2/04 387,600 188,496
442 803190 HIV-P24 آنتي ژن به روش الايزا 2/04 387,600 188,496
443 803195 آنتي (HBC (IgM به روش الايزا 2/04 387,600 188,496
444 803200 HAV به روش الايزا 2/04 387,600 188,496
445 803205 HBSAg  به روش الايزا 2/04 387,600 188,496
446 803210 HBeAg به روش الايزا 2/04 387,600 188,496
447 803215 HbeAnti- به روش الايزا 2/04 387,600 188,496
448 803220 Anti-HBs به روش الايزا 2/04 387,600 188,496
449 803225 Anti-HBc  به روش الايزا 2/04 387,600 188,496
450 803230 آنتي HBC اندازه گيري آنتي اكسيدان ها 1/61 305,900 148,764
451 803235 تست تاييدي HIV يا HCV يا … (WesternBlot) 2/46 467,400 227,304
452 803240 HTLV-I به روش الايزا 1/61 305,900 148,764
453 803245 HTLV-II به روش الايزا 1/61 305,900 148,764
454 803250 HEV يا HDV  به روش الايزا 1/61 305,900 148,764
455 803255 Anti-HCV به روش الايزا 2/77 526,300 255,948
456 803260 آزمايش IgE به روش RIA يا الايزا 2/07 393,300 191,268
457 803265 آزمايش CH50 به روش الايزا 0/92 174,800 85,008
458 803270 آزمايش CH50 به روش هموليزين (RBCحساس شده گوسفند) 0/88 167,200 81,312
459 803275 آزمايش lgM,lgA,lgG به روش RlD‌ هر كدام به تنهايی 1/03 195,700 95,172
460 803280 آزمايش lgM,lgA,lgG,lgD به روش ELISA‌ هر كدام به تنهايي 1/76 334,400 162,624
461 803285 آزمايش C9,C8,C7,C6,C4,C3– تراسفرين به روش RID و ElA هر كدام به تنهايي 1/30 247,000 120,120
462 803290 Clq 1/08 205,200 99,792
463 803295 آلفا-1-آنتي تريپسين 0/99 188,100 91,476
464 ◙ 803300 ساب كلاس هاي ايمونوگلوبولين ها
مانندIgG1,IgG2,IgG3,IgG4 هر کدام
1/80 342,000 166,320
465 803305 ژل ديفوژن كيفي (روش اشترلوني) براي هر آنتي بادي يا آنتي ژن 0/92 174,800 85,008
466 803310 MlF (فاكتور مهاركننده مهاجرت) 1/68 319,200 155,232
467 803315 كرايوگلوبولين (كيفي) 0/09 17,100 8,316
468 803320 كرايوفيبرينوژن (كمي) 0/34 64,600 31,416
*469 803325 High Sensitive CRP 1/31 248,900 121,044
*470 803330  Inhibitor C1 1/43 271,700 132,132
*471 ◙ 803335  (PANCA (Anti MPO 1/24 235,600 114,576
*472 803340 PAPP-A 1/57 298,300 145,068
*473 803345 Anti Smith Ab. 1/23 233,700 113,652
*474 803350 (LM Ab. (Liver-idney-Microsomal 1/71 324,900 158,004
*475 803355 .Anti Parietal Ab 0/79 150,100 72,996
*476 803360 .GBM Ab 0/79 150,100 72,996
*477 803365 Pemphigus Ab 1/31 248,900 121,044
*478 803370 (Anti Endomesial Ab.(G or A or M 1/36 258,400 125,664
*479 803375 (Anti Gliadin Ab.(G or A or M هرکدام به تنهایی 1/36 258,400 125,664
*480 803380 DNPH Test 0/29 55,100 26,796
*481 803385 تست آلرژن تنفسي با 20 نوع آلرژن 9/19 1,746,100 849,156
*482 ◙ 803392 تست 3-1 بتاگلوکان  17/00 3,230,000 1,570,800
*483 803395 . Anti SCL-70 Ab 1/70 323,000 157,080
*484 803400 SSA-RO 1/70 323,000 157,080
*485 803405 SSA-LA 1/70 323,000 157,080
*486 803410 S/m RNP 1/70 323,000 157,080
*487 803415 Anti Jo1 1/70 323,000 157,080
*488 803420 ENA profile 1/70 323,000 157,080
*489 803425 (Anti CCP (CPA 2/62 497,800 242,088
*490 803430  Anti Betta - 2 Glycoprotein (IgA) 1/31 248,900 121,044
*491 803435 Anti Centromer- CREST 1/31 248,900 121,044
*492 803440 Osteocalcin 2/62 497,800 242,088
*493 803445 ASCA 0/79 150,100 72,996
*494 803450 (CTX (Carboxy Terminal Telopeptide 2/62 497,800 242,088
*495 ◙ 803455 (3-CANCA (Pr 1/24 235,600 114,576
*496 803460 Anti Interferon B 6/57 1,248,300 607,068
*497 803465  با 96پرايمر PCR  به روش HLA ABC  52/54 9,982,600 4,854,696
*498 803470 HCV Genotyping 26/28 4,993,200 2,428,272
*499 803475 18,HPV Genotyping16 15/77 2,996,300 1,457,148
*500 803480 (Anti T.B (IgG 1/17 222,300 108,108
*501 803485 (Anti T.B( IgA 1/17 222,300 108,108
*502 803490 (Anti T.B (IgM 1/17 222,300 108,108
*503 ◙ 803492 آنتی بادی IgG,IgM)  Listcria) به روش الایزا هر کدام 1/30 247,000 120,120
*504 ◙ 803493 آنتی بادی IgG,IgM)  Leptospira) به روش الایزا هر کدام 2/10 399,000 194,040
*505 803495  (Anti Brucella (IgG,IgA,IgM هرکدام به تنهایی 1/28 243,200 118,272
*506 803500 (Anti HAV (IgM 2/28 433,200 210,672
*507 803505 Anti ds DNA 1/26 239,400 116,424
*508 803510 (Anti Mullerian Ab (Each Class 8/00 1,520,000 739,200
*509 803515 (Anti Pneumonia (Each Class 2/29 435,100 211,596
*510 803520 (Diphtheria Ab. (Each Class 1/37 260,300 126,588
*511 803525 Anti GM1 (Each Class) 4/11 780,900 379,764
*512 803530 Anti Acetylcholine Receptor Ab. (Each Class) 9/14 1,736,600 844,536
*513 803535 Inhibin A 6/86 1,303,400 633,864
*514 803540 Leptin 6/86 1,303,400 633,864
*515 803545 (Tetanus Ab. (Each Class 1/37 260,300 126,588
*516 803550   (Anti Lyme (IgG or IgM هر کدام 2/15 408,500 198,660
*517 803555 NGAL 1/43 271,700 132,132
*518 803560 .H. pylori Stool Ag 2/00 380,000 184,800
*519 803565  Interleukins هر کدام 1/14 216,600 105,336
*520 803570 P16 2/86 543,400 264,264
*521 803575 CISH (مانند FDA و داک) با تکنیک قابل قبول  28/58 5,430,200 2,640,792
*522 803580 Genotyping HPV حداقل 6 ژنوتیپ 17/15 3,258,500 1,584,660
*523 803585 (MAR Test (IgG 2/10 399,000 194,040
*524 803590 (MAR Test (IgA 2/10 399,000 194,040
*525 803595 (MAR Test (IgM 2/10 399,000 194,040
*526 803600 (با استفاده از دستگاه هاي خودكار ) Semen Analysis 1/14 216,600 105,336
*527 803605 Urea Breath Test 4/58 870,200 423,192
*528 803610 (Sperm Washing (Swim Down Method 3/57 678,300 329,868
*529 803615 (Sperm Washing (Swim Up Method 2/86 543,400 264,264
*530 803620 (Anti-Borrelia (IgM, IgG 2/95 560,500 272,580
*531 803625 Anti-Tissue Transglutamiase (IgA, IgG) 1/56 296,400 144,144
*532 803630 Anti-TPO 1/85 351,500 170,940
*533 803635 C.difficil Antigen in Stool 4/44 843,600 410,256
*534 803640 Calprotectin In stool 7/41 1,407,900 684,684
*535 803645 Clostridum difficile toxin A&B 5/92 1,124,800 547,008
*536 803650 CMV Ag 4/14 786,600 382,536
*537 803655 HE4,4 Human Epididymis Protein 7/41 1,407,900 684,684
*538 803660 NT-PRO-BNP 10/36 1,968,400 957,264
*539 803665 (Nuclear matrix protein (NMP22 5/04 957,600 465,696
*540 803670 Pro-calcitonin 6/66 1,265,400 615,384
*541 803675 .  SCL 1 Ab 2/58 490,200 238,392
*542 803680 Xylocaine test 0/56 106,400 51,744
543 ◙ 803682 تست کوآنتی فرون (انترفرون گاما) 18/00 3,420,000 1,663,200
*544 ◙ 803684 تست گالاکتومانان 17/00 3,230,000 1,570,800
*545 ◙ 803686 تست آلرژن 30 پانلی 16/00 3,040,000 1,478,400
*546 ◙ 803696 آدامز تست آنتی ژن یا آنتی بادی 6/00 1,140,000 554,400
*547 ◙ 803697 1,3 B-Glucan 20/00 3,800,000 1,848,000
*548 ◙ 803698 کریپتوکوکوس به روش لاتکس 12/00 2,280,000 1,108,800
میکروب شناسی
549 804000 كشت ادرار، كلني كانت و آنتي بيوگرام 0/42 79,800 38,808
550 804005 كشت مدفوع و آنتي بيوگرام هر بار 0/89 169,100 82,236
551 804010 كشت خون و آنتي بيوگرام هر بار 1/07 203,300 98,868
552 804015 كشت گلو 0/89 169,100 82,236
553 804020 كشت سالك (ليشمانيا) 0/95 180,500 87,780
554 804025 بررسي مستقيم زخم از نظر سالك 0/23 43,700 21,252
555 804030 كشت بيهوازي (مانند مايع آسيت و مايع پلور) 1/04 197,600 96,096
556 804035 كشت ترشحات عمومي (مثل گوش، بيني، زخم) از نظر باكتري 0/46 87,400 42,504
557 804040 كشت واژن 0/46 87,400 42,504
558 804045 شيگلا (تعيين گروه) 0/48 91,200 44,352
559 804050 اوره آز  براي هليكوباكتر 0/14 26,600 12,936
560 804055 هليكوباكتر پيلوري، تست تنفسي شامل كيت جمع آوري نمونه دارويي و هواي تنفسي 0/87 165,300 80,388
561 804060 مستقيم و كشت هليكوباكتر 0/69 131,100 63,756
562 804065 كشت كلاميديا 0/71 134,900 65,604
563 804070 كشت مايكوپلاسم 0/71 134,900 65,604
564 804075 آزمايش BK (باسیل کخ) مستقيم 2/22 421,800 205,128
565 804080 كـشت و آنتـي بيـوگرام ميكروب سـل (حـداقل با اسـتفاده از 3 نـوع آنتي بيوتيك) 6/38 1,212,200 589,512
566 804085 آنتی بیوگرام میکروب سل 4/88 927,200 450,912
567 804090 آزمايش مستقيم قارچ 0/24 45,600 22,176
568 804095 كشت از نظر قارچ 0/77 146,300 71,148
569 804100 آزمايش مدفوع از نظر انگل (با روشهاي مستقيم و تغليظي ) هر نوبت 0/24 45,600 22,176
570 804105 تجسس خون مخفي در مدفوع هر نوبت 0/18 34,200 16,632
571 804110 اسكاچ تست 0/16 30,400 14,784
572 804115 گرفتن نمونه و بررسي جهت حشره گال 0/28 53,200 25,872
573 804120 تعيين ميزان چربي تام مدفوع (24 تا 48 ساعته) 0/82 155,800 75,768
574 ◙ 804125 تشخيص ويروس، كشت سلولي و مراقبت 10/19 1,936,100 941,556
*575 804130 Ureoplasma urealyticum Culture 1/31 248,900 121,044
*576 804135 Mycoplasma hominis Culture 1/31 248,900 121,044
*577 804140 تست افتراقي BK 1/57 298,300 145,068
*578 804145 كشت آمیب 0/39 74,100 36,036
*579 804150 كشت ترشح گلو از نظر ديفتري 0/65 123,500 60,060
*580 804155 كشت لیستريا 0/50 95,000 46,200
*581 804160 كشت بروسلا روي محیط كاستانیدا 0/65 123,500 60,060
*582 804165 با استفاده از كربن14 UBT (Urea Breath Test) 6/57 1,248,300 607,068
*583 804170  براي هر آنتي بیوتیک E- Test 2/62 497,800 242,088
*584 804175 تشخیص عوامل بیماري زا با تکنیک فلورسانت 1/49 283,100 137,676
*585 804180 Leishman Body DIRECT SMEAR 0/41 77,900 37,884
 آزمایش های متفرقه
586 ◙ 804400 آزمايش كامل مایع منی (Semen  Analysis) 0/31 58,900 28,644
587 ◙ 804405 Processeing Sperm و ارزیابی حجم، شمارش، حرکت و مورفولوژی اسپرم به طور کامل 1/31 248,900 121,044
588 804410 اندازه گيري فروكتوز مايع مني 0/17 32,300 15,708
589 804415 تست بعد از مقاربت (PCT) 0/39 74,100 36,036
590 804420 آزمايشات روتين مايعات بدن: شامل نخاع، مايع مفاصل، مايع آسيت مايع پلور و قند، پروتئين و شمارش گلبولها 0/52 98,800 48,048
591 804425 آزمايش مستقيم از ترشحات و رنگ آميزي (مانند ترشحات گوش، بيني، واژينال و غيره) 0/22 41,800 20,328
*592 804430 (Hypo Osmotic Swelling Test (HOS 2/87 545,300 265,188
 
درخواست خدمات شرایط نمونه گیری
نظرسنجی از پزشکان فرم استخدام
دانلود پیوندهای مفید
نظرسنجی از مراجعین ویژگی های محققین
دانستنی های علمی تالار گفتگو
کلیپ های سرگرم کننده کلیپ های علمی
مطالب جالب و خواندنی عکس های علمی
انتقاد و پیشنهاد عکس های سرگرم کننده