درباره ماخانه
بیمه هاساعات کاری
آماده سازی برای آزمایش هورمون پاراتیرویید

آماده سازی برای آزمایش هورمون پاراتیرویید


1-    حداقل 3 ساعت قبل ازنمونه گیری، غذا نخورید در ضمن غذا هم نبايد پرچرب باشد.
 

 

 

2-    بهترين زمان براي نمونه گيري از ساعت 7 تا 11 صبح ميباشد. 

 

 

 

3-    اگر مجبورید دارویی را بطور مداوم مصرف نمایید حتما با پزشک خود در مورد قطع آن در ساعات پیش از آزمایش تعیین تکلیف کنید. چنانچه اجازه قطع مصرف انها را ندادند حتما نام آن داروها را به نمونه گیر اطلاع دهید.

درخواست خدمات شرایط نمونه گیری
آزمایشاتتماس با ما
نظرسنجی از مراجعین انتقاد و پیشنهاد