درباره ماخانه
بیمه هاساعات کاری
نظرسنجی از مراجعین


میزان رضایت شما از شرایط سالن انتظار و آسایش محیط به چه میزان است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی بد
میزان رضایت شما از نحوه برخورد همکاران ما در بخش پذیرش و جوابدهی به چه میزان است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی بد
میزان رضایت شما از نحوه نمونه گیری و برخورد همکاران ما در این بخش به چه میزان است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی بد
میزان رضایت شما از میزان پاسخ گویی مدیریت و دسترسی به مسولین آزمایشگاه به چه میزان است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی بد
به طور کلی میزان رضایت شما از خدمات آزمایشگاه پزشکی محققین به چه میزان است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی بد
 
درخواست خدمات شرایط نمونه گیری
آزمایشاتتماس با ما
نظرسنجی از مراجعین انتقاد و پیشنهاد