درباره ماخانه
بیمه هاساعات کاری
شرایط نمونه گیری

توصیه های کلی جهت آمادگی برای آزمایشات عمومی - 1396/11/11


دستورالعمل نمونه گیری برای جمع آوری ادرار 24 ساعته - 1396/11/11


دستورالعمل نمونه گیری برای آزمایش ادرار و کشت ادرار - 1396/11/11


دستورالعمل نمونه گیری برای آزمایش ادرار نوزادان - 1396/11/11


دستورالعمل جمع آوری نمونه ادرار تمیز در خانم ها برای کشت ادرار - 1395/11/24

از این روش برای آزمایش معمولی ادرار هم میتوان استفاده کرد.


آماده سازی برای آزمایش قند خون دو ساعته - 1396/11/11

این آزمایش برای تشخیص بیماری دیابت و عدم تحمل قند انجام می شود.


آماده سازی برای آزمایش تحمل گلوکز - 1396/11/11

این آزمایش برای تشخیص بیماری دیلبت و یا اختلال تحمل قند خون استفاده می شود


آماده سازی برای آزمایش چالش گلوکز در بارداری - 1396/11/11

این تست برای غربالگری بانوان باردار از نظر دیابت بارداری در هفته 24 تا 28 هفتگی انجام میشود.


آماده سازی برای آزمایش پرولاکتین - 1396/11/11


آماده سازی برای آزمایش هورمون پاراتیرویید - 1396/11/11


آماده سازی برای آزمایش هورمون پروستات - 1396/11/11


دستورالعمل نمونه گیری برای آزمایش خون مخفی در مدفوع - 1396/11/11


درخواست خدمات شرایط نمونه گیری
آزمایشاتتماس با ما
نظرسنجی از مراجعین انتقاد و پیشنهاد