درباره ماخانه
بیمه هاساعات کاری
آماده سازی برای آزمایش چالش گلوکز در بارداری

آماده سازی برای آزمایش چالش گلوکز در بارداری

این تست برای غربالگری بانوان باردار از نظر دیابت بارداری در هفته 24 تا 28 هفتگی انجام میشود.


1-       نباید طی 8 ساعت پیش از نمونه گیری ورزش – سونا – استخر وهرحرکتي خارج ازرفتارهاي عادي زندگي باشد. دوش گرفتن ساده صبحگاهی اشکالی ندارد.
2-       در طی 8 ساعت پیش از نمونه گیری استرسهای شدید منجمله دعوا – عجله کاري و .... که انسان در طي آن از حالت تعادل خارج ميشود ممنوع است.
3-       ناشتا بودن برای این آزمایش الزامی نیست ولی بهترست از آخرین وعده غذایی 2 ساعت گذشته باشد.

درخواست خدمات شرایط نمونه گیری
آزمایشاتتماس با ما
نظرسنجی از مراجعین انتقاد و پیشنهاد