درباره ماخانه
بیمه هاساعات کاری
Factor V Laiden (RFLP/PCR)

نوع نمونه
Whole Blood(E)
حجم نمونه
10
نگهداری نمونه
20-
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
1m
درخواست خدمات شرایط نمونه گیری
آزمایشاتتماس با ما
نظرسنجی از مراجعین انتقاد و پیشنهاد