درباره ماخانه
بیمه هاساعات کاری
LDH (Fluid)

کد آزمایش
897
مورد استفاده
LDHدر آسیب سلولی مثل هیپوکسی و نکروز و قلبی افزایش می یابد.
نام روش اندازه گیری
Turbidometry
نام های مشابه
لاکتات دهیدروژناز - ال دي اچ
نوع نمونه
Serum /Plasma(H,E)
حجم نمونه
0.2
نگهداری نمونه
2-8 '
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
بدون تحرک از 2 ساعت قبل
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
3d
درخواست خدمات شرایط نمونه گیری
آزمایشاتتماس با ما
نظرسنجی از مراجعین انتقاد و پیشنهاد