درباره ماخانه
بیمه هاساعات کاری
IgA

نام روش اندازه گیری
Turbidometry
نام های مشابه
ایمیونوگلوبولین ها- - IgGAM
نوع نمونه
Serum
حجم نمونه
0.2
نگهداری نمونه
'2-8
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
2d
درخواست خدمات شرایط نمونه گیری
آزمایشاتتماس با ما
نظرسنجی از مراجعین انتقاد و پیشنهاد