درباره ماخانه
بیمه هاساعات کاری
Kala Azar

کد آزمایش
228
نام روش اندازه گیری
Immunoflurescence
نام های مشابه
کالاآزار آنتي بادي
نوع نمونه
Serum 
حجم نمونه
0.5
نگهداری نمونه
-20
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
1m
درخواست خدمات شرایط نمونه گیری
آزمایشاتتماس با ما
نظرسنجی از مراجعین انتقاد و پیشنهاد