درباره ماخانه
بیمه هاساعات کاری
CH50

نام روش اندازه گیری
RID
نام های مشابه
سي اچ 50-
نوع نمونه
Serum
حجم نمونه
0.1
نگهداری نمونه
2-25
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
1h
درخواست خدمات شرایط نمونه گیری
آزمایشاتتماس با ما
نظرسنجی از مراجعین انتقاد و پیشنهاد