درباره ماخانه
بیمه هاساعات کاری
Neisseria

نوع نمونه
Urine/dis
حجم نمونه
1 Soap
نگهداری نمونه
2-8 '
حمل و نقل نمونه
فوری
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
فوری
درخواست خدمات شرایط نمونه گیری
آزمایشاتتماس با ما
نظرسنجی از مراجعین انتقاد و پیشنهاد