درباره ماخانه
بیمه هاساعات کاری
Gastrin

نام های مشابه
گاسترين
نوع نمونه
Serum
حجم نمونه
0.5
نگهداری نمونه
20-
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
درخواست خدمات شرایط نمونه گیری
آزمایشاتتماس با ما
نظرسنجی از مراجعین انتقاد و پیشنهاد