درباره ماخانه
بیمه هاساعات کاری
Lupus Anticoagulants=KCT

نام روش اندازه گیری
CLOTTING
نام های مشابه
لوپوس آنتي كوآگولانت
نوع نمونه
Plasma(SC)
حجم نمونه
Whole Blood(1.8+0.2SC)
نگهداری نمونه
'2-8
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
1:9 SC
اطلاعات بالینی
http://www.saadatilab.com/Management/Tests/TestsEdit.aspx
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
24h
درخواست خدمات شرایط نمونه گیری
آزمایشاتتماس با ما
نظرسنجی از مراجعین انتقاد و پیشنهاد