درباره ماخانه
بیمه هاساعات کاری
Sucrose Hemolysis

نام روش اندازه گیری
Agglutination
نام های مشابه
سوكروز هموليز تست
نوع نمونه
Plasma(Serum Citrate)
حجم نمونه
WB(1.8+ 0.2 SC)
نگهداری نمونه
2-8'
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
1.9sc
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
24h
درخواست خدمات شرایط نمونه گیری
آزمایشاتتماس با ما
نظرسنجی از مراجعین انتقاد و پیشنهاد