درباره ماخانه
بیمه هاساعات کاری
Insulin+Oral GTT

نام روش اندازه گیری
Immunochemiluminescence
نام های مشابه
Insulin+OGTT 0
نوع نمونه
Serum/Plasma(C,E,Li-H)
حجم نمونه
0.3
نگهداری نمونه
'2-8
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
1d
درخواست خدمات شرایط نمونه گیری
آزمایشاتتماس با ما
نظرسنجی از مراجعین انتقاد و پیشنهاد