درباره ماخانه
بیمه هاساعات کاری
PT+INR

نام روش اندازه گیری
CLOTTING
نام های مشابه
پي تي + INR
نوع نمونه
Plasma(Serum Citrate)
حجم نمونه
Whole Blood(1.8+0.2 SC)
نگهداری نمونه
2-8'
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
1:9 SC
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
24h
درخواست خدمات شرایط نمونه گیری
آزمایشاتتماس با ما
نظرسنجی از مراجعین انتقاد و پیشنهاد