درباره ماخانه
بیمه هاساعات کاری
Microsomal Ab (Anti TPO)

نام های مشابه
ميكروزومال Ab (آنتي TPO)
نوع نمونه
 Serum/Plasma(H,C,E)
حجم نمونه
0.2
نگهداری نمونه
'2-8
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
24h
درخواست خدمات شرایط نمونه گیری
آزمایشاتتماس با ما
نظرسنجی از مراجعین انتقاد و پیشنهاد