درباره ماخانه
بیمه هاساعات کاری
FDP=Fibrin Degrad. Product

نام روش اندازه گیری
Agglutination
نام های مشابه
اف دی پی = مواد حاصل از تخريب فيبرين
نوع نمونه
Plasma(Serum Citrate)
حجم نمونه
1.8
نگهداری نمونه
20-
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
SC-1:9
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
1m
درخواست خدمات شرایط نمونه گیری
آزمایشاتتماس با ما
نظرسنجی از مراجعین انتقاد و پیشنهاد