درباره ماخانه
بیمه هاساعات کاری
W.B.C

کد آزمایش
302
نام روش اندازه گیری
CELL COUNT
نام های مشابه
دبليو بي سي-گلبول سفید
نوع نمونه
HB(E)
حجم نمونه
1-2
نگهداری نمونه
2-8 '
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
24h
درخواست خدمات شرایط نمونه گیری
آزمایشاتتماس با ما
نظرسنجی از مراجعین انتقاد و پیشنهاد