درباره ماخانه
بیمه هاساعات کاری
DHEA/DHEA-S

نام روش اندازه گیری
Electrochemiluminescence
نام های مشابه
دي اچ اي آ
نوع نمونه
Serum/Plasma(Citrate,EDTA,Li-H,Na-H,NH4-H,K-Oxalate,Na-F)
حجم نمونه
0.3
نگهداری نمونه
'2-8
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
2d
درخواست خدمات شرایط نمونه گیری
آزمایشاتتماس با ما
نظرسنجی از مراجعین انتقاد و پیشنهاد