درباره ماخانه
بیمه هاساعات کاری
Methotrexate

نام روش اندازه گیری
HPLC
نام های مشابه
Methotrexate
نوع نمونه
Pasma(EDTA) ترجیحا/Serum
حجم نمونه
0.4
نگهداری نمونه
20-
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
1M
درخواست خدمات شرایط نمونه گیری
آزمایشاتتماس با ما
نظرسنجی از مراجعین انتقاد و پیشنهاد