درباره ماخانه
بیمه هاساعات کاری
Widal

نام روش اندازه گیری
Agglutination
نام های مشابه
ويدال
نوع نمونه
Serum
حجم نمونه
0.2
نگهداری نمونه
2-8'
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
71h
درخواست خدمات شرایط نمونه گیری
آزمایشاتتماس با ما
نظرسنجی از مراجعین انتقاد و پیشنهاد