درباره ماخانه
بیمه هاساعات کاری
VMA(G)

نام روش اندازه گیری
Chromatography
نام های مشابه
وي ام آ
نوع نمونه
24h-Urine
حجم نمونه
+10 ml Acetic acid (pure)
نگهداری نمونه
2-8'
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
5day
درخواست خدمات شرایط نمونه گیری
آزمایشاتتماس با ما
نظرسنجی از مراجعین انتقاد و پیشنهاد