درباره ماخانه
بیمه هاساعات کاری
Glucose - 2 h PP

نام روش اندازه گیری
Turbidometry
نام های مشابه
2hPP-Glucose
نوع نمونه
Serum/Plasma(EDTA,Heparin)
حجم نمونه
0.2
نگهداری نمونه
اضافه کردن NaF/KF به نمونه (20-25)
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
1d
درخواست خدمات شرایط نمونه گیری
آزمایشاتتماس با ما
نظرسنجی از مراجعین انتقاد و پیشنهاد