درباره ماخانه
بیمه هاساعات کاری
Osmolality (24h/U)

نام روش اندازه گیری
OSMOLALITY
نام های مشابه
اسمولاليته پلاسما يا ساير مايعات بدن
نوع نمونه
UR/24hU
حجم نمونه
0.5
نگهداری نمونه
'2-8
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
درخواست خدمات شرایط نمونه گیری
آزمایشاتتماس با ما
نظرسنجی از مراجعین انتقاد و پیشنهاد