درباره ماخانه
بیمه هاساعات کاری
Vaginal-(C&S)

نام روش اندازه گیری
Culture
نوع نمونه
dis
حجم نمونه
1 drop
درخواست خدمات شرایط نمونه گیری
آزمایشاتتماس با ما
نظرسنجی از مراجعین انتقاد و پیشنهاد