درباره ماخانه
بیمه هاساعات کاری
Seminal Fluid Analysis

کد آزمایش
801
نام روش اندازه گیری
SQ-AII C analysis
نام های مشابه
Semenalysis - اسپرم انالیز
نوع نمونه
semen
حجم نمونه
1 drop
نگهداری نمونه
Incubator
حمل و نقل نمونه
فوری در RT
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
24h
درخواست خدمات شرایط نمونه گیری
آزمایشاتتماس با ما
نظرسنجی از مراجعین انتقاد و پیشنهاد